Lokalhistorisk Forening 
Holbæk.

 

Beretning ved generalforsamlingen den 16. januar 2014.

 

 

Bestyrelsen har haft følgende sammen sætning i det forløbne år.

Ulla Prinds er foreningens kasserer, Lise Aabech er sekretær.  Kaj Henningsen og Susan Jadegård er bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter Jørn Nielsen og Preben Sørensen. Og jeg er foreningens formand og hedder Grethe Colberg Nielsen.

Som revisorer er valgt Ejvind Dyring og Else Maarfeld, og som revisorsuppleant  Inge Jensen.

 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder i årets løb.

 

Der er i 2013 afholdt 9 medlemsarrangementer.

 

I 2013 afholdt vi generalforsamlingen den 10. januar hvor 77 medlemmer deltog

Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære: Hvornår var det nu det var?

Desværre fungerede teknikken ikke tilfredsstillende, så det blev til en kortere udgave.

 

Den 14. februar havde vi besøg af bogholder Tage Jacobsen som fortalte om industrivirksomheden Hotaco.  Fabrikken som nu er nedlagt ,  fabrikerede asfalt, betonvarer og tagpap m.m.

I arrangement deltog 88 medlemmer. Det største antal deltagere vi har haft i denne sæson.

 

Den 14. marts hørte vi beretningen om asylets historie. Folkebørnehaven i Rolighedsstræde som var Holbæk kommunens ældste børneinstitution, som nu er lukket.

Aftenens taler institutionens tidligere leder Gert Hansen havde meldt forfald på grund af kursus  og i stedet havde vi fået socialrådgiver Jan Sohn  til at komme og holde foredraget..

75 medlemmer deltog.

 

Den 11. april hørte vi foredragsholder og forfatter Henning Lindhardt fortælle om flugtruten fra Odsherred til Sverige under besættelsesårene 1944 - 1945, og om jernbanesabotage i Fårevejle

Henning Lindhardt er født i Odsherred og har skrevet flere bøger om emnet.

66 medlemmer deltog.

Den 24. maj tog 34 medlemmer på forårstur til Gavnø slot og park.

Vi fik en guidet rundvisning i slot og kirke og nød haven, blomsterne og det dejlige vejr.

En god frokost og kaffen blev indtaget på Lodskroen i Bisserup. inden turen gik hjem til Holbæk igen.

.

Den 3. april repræsenterede Kaj Henningsen Lokalhistorisk Forening ved Lammefjordens 140 års fødselsdag på Audebo pumpestation.

I den anledning havde man genoptrykt bogen om Lammefjordens historie anno 2013.

 

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

 

Så startede efterårssæsonen, med 4 nye arrangementer

.

Det er altid rart at have egne medlemmer på talerstolen

Det havde vi så den 12. september, hvor vi havde besøg  af  Bjarne Hansen , mangeårig malermester her i byen som fortalte om Holbæk malerlaug og Holbæk Håndværkerforening i ord og billeder.

Der var 66 deltagere.

 

Den 10. oktober havde vi besøg af fabrikant Hans Ulrich som fortalte om sin virksomhed Ulfoss plastic A/S og om Begfabrikken og sin opvækst på Strandmøllevej her i Holbæk.                                                                                

85 medlemmer deltog

 

Den 14. november havde vi igen besøg af egne medlemmer, da vi den 14. november hørte om Søndre Skole, hvor Lis og Niels Uhrskov fortalte om deres oplevelser som lærere på skolen.

Her deltog 74  medlemmer.

 

Den 12. december var der juleafslutning, det er altid en god aften med feststemte mennesker, julepyntede borde, og god julestemning. Igen i år var maden leveret af administrationscenterets kantine.

I år fik vi besøg af Novicerne, bestående af 3 glade syngepiger og 2 spillemænd fra Nordsjælland som underholdt med viser og festlig udklædning.

45 medlemmer deltog.

 

3 medlemmer af bestyrelsen Grethe, Ulla og Lise har deltaget i et førstehjælpskursus, arrangeret af

Holbæk kommune, for de enkelte foreningers bestyrelser.

 

Den 27.september deltog foreningen i projekt Frivillig Fredag på Eksercerpladsen ved Kulturkasernen i Holbæk. Her deltog over 40 foreninger.

Lokalhistorisk Forening havde en stand hvor vi viste gamle udklip, bøger og billeder – og hvor vi fik en god snak med de besøgende der havde interesse for lokalhistorie

Kaj, Jørn og undertegnede repræsenterede foreningen.

 

Det tekniske udstyr til vores møder har ikke fungeret tilfredsstillende

Det har vi arbejdet med at få løst samråd med Gaya musik og kommunen.

Vi har sammen med de 2 andre foreninger som også bruger lokalet – Nutidens Kvinder og kooperative Kvinder  - i fællesskab købt en  ny dobbeltmodtager. D.v.s. hvor der kan være 2 mikrofoner tilsluttet på samme tid.

Hvad der ellers skal bruges af supplerende udstyr må den enkelte forening selv investere i.

.

Lokalhistorisk Forening har investeret i en trådløs sender , en håndholdt mikrofon  og et head sæt.

 

Foreningen har en hjemmeside. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk

Jer, der har en computer, kan her se –foreningens program –vedtægter – og bestyrelsens sammensætning. Foreningens webmaster er Erik Aabech.

 

Medlemsstatus.

 

Foreningen har ved udgangen af 2013 169 medlemmer.

 

Heraf er der 13 nye, som er indmeldt i årets løb, Og her fra 1. januar 2014 er yderligere tilmeldt 4.

 

Vi byder jer alle velkommen i foreningen.

                                                                                                                                           

19 har udmeldt sig af foreningen, primært på grund af alder eller sygdom.

 

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 68 i foreningens arrangementer, det er 40 % af foreningens medlemmer.  Det er et tilfredsstillende resultat, lidt mere end sidste år, hvor tallet var 38 %.

 

Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet

som i kan lægge jeres forslag i.

 

Når vi planlægger programmerne prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag.

 

Vi satser på gode foredragsholdere til en rimelig pris, og at det skal være af en vis kvalitet.
Vi må se i øjnene at det bliver sværere og sværere at få gode foredragsholder til et par flasker vin.

                                                                                                                                                        .

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer, der kommer til arrangementerne, det er altid en stor glæde at mærke jeres opbakning.

Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.

Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.

 

Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.

Også tak til vores ægtefæller, som er en stor hjælp for os omkring de  praktiske opgaver.

 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

 

 

 

Grethe Colberg Nielsen