Lokalhistorisk Forening
Holbæk.

Beretning ved generalforsamlingen den 11. januar 2018.

Lokalhistorisk Forening har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2017, og der har været afholdt 9 medlemsarrangementer.
I 2017 afholdt vi generalforsamlingen den 12. januar, hvor 66 medlemmer deltog.
Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære "Hvornår var det nu det var ?"

Den 9. februar var emnet "Fra teatersal til malerværksted", hvor Ena og Arne Knudsen fra Frelsens Hær i Holbæk fortalte meget interessant om Frelsens Hær i fortid og i nutid. Vi sang sammen og hørte også lidt fra Frelsens Hærs kendte sang repertoire. I arrangement deltog 66 medlemmer.

Den 9. marts var emnet "Andelsbevægelsen". Ida Suhr Allin kom og fortalte om baggrunden for andelsbevægelsen, dens opståen og udvikling. Hun er tidligere husholdningskonsulent og arbejder nu som frivillig på Nyvang. Taleren havde en enorm viden om sit emne og fortalte super godt herom.
56 medlemmer deltog.

Den 6. april 2017 hørte vi om "bilfirmaet Carl Weinreich". Her var Henrik Andersen og fortalte om firmaet i perioden fra 1906 til 2017.
50 medlemmer deltog.

Den 26. maj var vi på den årlige forårsudflugt. Det var en bustur, hvor det første besøg var på Bjernede rundkirke ved Sorø, som er Sjællands eneste rundkirke. Her fik vi en rundvisning og en super god historisk fortælling om kirken af menighedsrådsmedlem Erik Nielsen.
Herefter gik turen til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm midt i det skønne midtsjælland. Her nød vi frokosten, og blev herefter guidet rundt i de forskellige udstillingshaller.
Ind imellem tog vi et par ture ud i skoven med de gamle sporvogne, og sluttede dagen af med kaffe og wienerbrød.
37 medlemmer deltog i forårsudflugten

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

Den 3. september deltog Lokalhistorisk Forening  i "Det store Theselskab" i museumsgården. En god og hyggelig dag, hvor vi fik hilst på mange mennesker.

Efterårssæsonen indeholdt 4 nye arrangementer.
Den 14. september indledte vi sæsonen, hvor aftenens emne var "Redningskorpsene i Danmark".
Her havde vi fået Frederik Madsen, der er formand for Zone-Redningskorpsets Venner, som aftenens taler. Han gav en historisk orientering om Zonen og redningskorpsene generelt.
Til alles overraskelse holdt det gamle slukningskøretøj fra Nyvang udenfor døren, og formand for Nyvangs Zonelaug, Bjarne Hansen, stillede op i uniform. Det gav kegler.
Der var 58 deltagere.

Den 12. oktober var emnet "Politiarbejde som pige". Marianne Larsen blev ansat som den 2. pige i Holbæk politi, og fortalte om sit arbejde i politiet her i Holbæk fra oktober 1984 til 2016. Foredraget blev suppleret med en film.
61 medlemmer deltog

Så nåede vi til mødet i november måned. Den 9. november var emnet "Lokalt tømrerfirma fra besættelsen til i dag". Aftenens taler var Poul Hansens søn, tømrermester Jørgen Hansen. Firmaet har bl. a. haft adresse på Markedspladsen og på Østerled.
Her deltog 61 medlemmer.

Den 14. december var der juleafslutning. Det er altid en god aften med feststemte mennesker, julebuffet, julepyntede borde og julesange. Lone Hansen fra Tuse Næs salonorkester underholdt med dejlig julemusik.
39 medlemmer deltog.

Igen i år har en del af bestyrelsen stillet sig til rådighed ved lægernes vaccinationsservice, som sørger for den offentlige influenza vaccination. Der er her indtjent et godt beløb til foreningen. Tak til jer fra bestyrelsen, der yder en stor indsats på området.

Foreningen har en hjemmeside. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk
Jer, der har en computer, kan her se foreningens program, vedtægter og bestyrelsens sammensætning. Foreningens webmaster er Erik Aabech.

Vi ser gerne at mail benyttes ved tilmelding, og vi ser også gerne at medlemmerne fremover bliver registreret pr. mail. Desuden har vi brug for fødselsår, når vi skal udfylde skema til kommunen om foreningens virke. Det skal vi også benytte, hvis vi evt. vil søge kommunen om tilskud. Vi har disse data på mange af medlemmerne, men mangler på flere.

Der er i foreningen tilmelding til hvert møde, det gør vi af hensyn til bestilling af servering fra køkkenet.

Medlemsstatus.
Foreningen havde ved udgangen af 2017 - 119 medlemmer. Det er en medlemsnedgang på 33 medlemmer i 2016. Vi har fået indmeldt 1 nyt medlem i årets løb.

Vi har drøftet i bestyrelsen, hvad årsagen kan være til medlemsnedgangen ?

  • 1 . Ved kontingentindbetalingen i 2017 valgte vi at lade giroindbetalingskortene udgå. Sådan at kontingentet fremover betales kontant ved møderne eller via bank eller netbank. Det valgte vi fordi vi skulle have trykt nye girokort og fordi det dyrt at betale over giro.

  • 2. Flere af foreningen medlemmer er afgået ved døden i årets løb, og andre er blevet ældre og har ikke kræfter til at møde op.

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 55 i foreningens arrangementer, det er 46,2 % af foreningens medlemmer. Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet, som I kan lægge jeres forslag i.
Når vi planlægger programmerne, prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag.

Foreningen har 40 års jubilæum i november 2018.
Bestyrelsen er ved at planlægge et jubilæumsarrangement til afvikling torsdag den 22. november 2018.
Så er der nogle ting vi har tænkt på, og som er en gentagelse fra sidste år:
- er der nogle i foreningen her, som kunne/ville fortælle om et lokalhistorisk emne til en mødeaften.?
- er der er nogen i foreningen, der vil skrive en artikel om et lokalhistorisk emne, som kan udsendes sammen med vores program.?
Hvis der er nogen, der fatter interesse for disse forslag, så sig det til en fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år.

Ulla Prinds – kasserer - Lise Aabech – sekretær – Susan Jadegård og Kaj Henningsen – bestyrelsesmedlemmer. Undertegnede, Grethe Colberg Nielsen, som formand.
Som suppleanter Ole Lynge Madsen og Ove Due Andersen.
Som revisorer er valgt Else Mårfeldt og Inge Jensen, og revisorsuppleant er John Pedersen.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer, der kommer til arrangementerne. Det er altid en stor glæde at se jeres glade smil og mærke jeres opbakning.
Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.
Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.
Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.
Også tak til vores ægtefæller som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

Grethe Colberg Nielsen