Lokalhistorisk Forening
Holbæk.

Beretning ved generalforsamlingen den 10. januar 2019.

Lokalhistorisk Forening har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2018 og der har været afholdt 8 medlemsarrangementer og en jubilæumsreception i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum.

I 2018 afholdt vi generalforsamlingen den 11. januar hvor 56 medlemmer deltog

Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære: Hvornår var det nu, det var?

Den 8. februar var emnet - fra bank til byråd - hvor Aage Jelstrup fortalte om sine oplevelser i bankverdenen fra banken for Holbæk og omegn til Danske Bank - og om sit liv i politik her i byen. Indlægget blev krydret med gamle minder, anekdoter og sjove historier.
I arrangementet deltog 50 medlemmer.

Den 8. marts hørte vi om sparekassen Sjællands historie. Presse og direktionsrådgiver Jan Løve fortalte om sparekassebevægelsen der har rødder helt tilbage til 1810 og om livet i landets ældste sparekasse der holder til i Holbæk. Sparekassen Sjælland blev grundlagt i 1825, og som det hed den gang- til glæde og gavn for den egn, som vi er en del af.
53 deltog i arrangementet

Den 6. april 2018 besøgte vi Sct. Nikolaj kirke og Sortebrødre klosteret. Administrationschef Steen Bjerregaard Christiansen viste rundt og fortalte om kirken og Sortebrødre klosteret og supplerede med historier fra egnen.
43 medlemmer deltog.

Den 1. juni var vi på den årlige forårsudflugt. Det var en bustur, hvor turen gik til samlermuseet Thorsvang på Møn.
Museet rummer et utal af gamle butikker og værksteder, der er fyldt op med sjove og spændende ting fra en svunden tid.
Vi nød efterfølgende en god frokost i restauranten. En dejlig udflugt med et dejligt samvær.
24 medlemmer deltog i forårsudflugten.

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

Lokalhistorisk Forening deltog den 2. september i Det store Theselskab i museumsgården.
En god og hyggelig dag, hvor vi fik hilst på mange mennesker.

Efterårssæsonen indeholdt 4 nye arrangementer.

Vi startede op den 13. september, hvor vi besøgte de tre rådhuse med Carsten Fink som guide. Vi mødtes i Sortebrødre klosteret - det første rådhus - derefter gik vi til museet - det andet rådhus - og sluttede af på det gamle rådhus, hvor vi var inden for og se byrådssalen med de tidligere borgmestres portrætter på væggene. Vi så også bryllupslokalet. Vi sluttede en fin aften af med et glas vin og rådhuspandekager.
Der var 40 deltagere.

Den 11. oktober var et fotoforedrag med Hugo Mathiassens billeder fra 1914. 
Peter Blumensaadt kom med et fotoforedrag med de gamle Holbæk billeder, suppleret med motiverne, som de står i dag. 42 medlemmer deltog.

Så nåede vi til den 22. november hvor vi festligholdt foreningens 40 års jubilæum.
Vi holdt åbent hus på Holbæk bibliotek fra kl. 14-17. hvor vi havde fremlagt lidt materiale fra gemmerne som gæsterne kunne kigge på. Samtidig viste vi et par gamle Holbæk film som gæsterne kunne se.
Vi serverede lidt drikkeligt og chips.
Vi var meget glade for de mange medlemmer og ikke medlemmer, der gæstede os denne eftermiddag. Vi var også glade for se repræsentanter fra andre lokalhistoriske foreninger.

Den 13. december var der juleafslutning, det er altid en god aften med feststemte mennesker, julebuffet, julepyntede borde og julesange. Lone Hansen fra Tuse Næs salonorkester underholdte med dejlig julemusik og Lise læste julehistorien.
39 medlemmer deltog.

Igen i år har en del af bestyrelsen stillet sig til rådighed ved lægernes vaccinationsservice, som sørger for den offentlige influenza vaccination. Der er her indtjent et godt beløb til foreningen.
Tak til jer fra bestyrelsen, der yder en stor indsats på området.

Persondataforordningen, der kom den 24. maj i 2018, har også vi måttet forholde os til.
Bestyrelsen har lavet samtykkeerklæringer, som gør at vores navne m.v. kan stå på programmet og på hjemmesiden.
Medlemmernes data passer vi godt på, de ligger bag 2 låse, og bruges kun til kontakt imellem medlemmer og forening. Ved udmeldelse bliver disse data slettet.

Foreningen har en hjemmeside:
Vi kan findes på adressen  www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk
Jer, der har en computer, kan her se – foreningens program – vedtægter – og bestyrelsens sammensætning. Foreningens webmaster er Erik Aabech.
Vi ser gerne at mail benyttes ved tilmeldinger.

Der er i foreningen tilmelding til hvert møde, det gør vi af hensyn til bestilling af servering fra køkkenet.

Medlemsstatus.
Foreningen havde ved udgangen af 2018 - 106 medlemmer. Det er en medlemsnedgang på 11 medlemmer i 2017. Vi har fået 3 nye medlemmer i årets løb, og her, pr. 1. januar 2019, er der kommet 3 mere.

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 43 i foreningens arrangementer, det er 41 % af foreningens medlemmer.
Vi har drøftet i bestyrelsen, hvad årsagen kan være til en medlemsnedgang?
Er det programmet – tidspunktet – stedet - eller andet?
Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet, som I kan lægge jeres forslag i.

Når vi planlægger programmerne, prøver vi, i videst muligt omfang, at bruge de indkomne forslag.

Så er der nogle ting vi har tænkt på, og som I måske har hørt før her i foreningen.
- er der nogle i foreningen her, som kunne/ville fortælle om et lokalhistorisk emne til en mødeaften?
- er der er nogen i foreningen, der vil skrive en artikel om et lokalhistorisk emne, som kan udsendes sammen med vores program?
Hvis der er nogen, der fatter interesse for disse forslag, så sig det til en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har erfaret, at posten har været meget længe om at komme frem med materialet til generalforsamlingen i år. Det må vi ændre på til næste år.
I.h.t. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i januar kvartal. Så der er handlemuligheder fremover.

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år.
Ulla Prinds – kasserer - Lise Aabech – sekretær – Susan Jadegård og Kaj Henningsen – bestyrelsesmedlemmer.
Undertegnede Grethe Colberg Nielsen som formand.
Som suppleanter Ole Lynge Madsen og Ove Due Andersen.
Som revisorer er valgt Else Mårfeldt og Inge Jensen – og revisorsuppleant er John Pedersen.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer der kommer til arrangementerne, det er altid en stor glæde at se jeres glade smil og mærke jeres opbakning.
Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.
Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.
Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.
Også tak til vores ægtefæller, som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

Grethe Colberg Nielsen