Lokalhistorisk Forening                                                                                                                                            

Holbæk.

 

 

Beretning ved generalforsamlingen den 16. januar 2020.

 

 

Lokalhistorisk Forening har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2019 og der har været  afholdt 9 medlemsarrangementer.

 

I 2019 afholdt vi generalforsamlingen den 10. januar, hvor 51 medlemmer deltog

 

Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære: Hvornår var det

nu, det var?

 

Den 14. februar hørte vi om Den katolske kirke, Sct. Elisabeth kirke her i Holbæk. Tidligere præst Stephen Holm var aftenens taler.

I arrangementet deltog 55 medlemmer.

 

Den 19. marts var vi på besøg på Elefantapoteket, hvor apoteker Jens Ole Jacobsen viste rundt i lokalerne og fortalte om virksomheden. Jeg tror vi alle blev imponeret over den store robot, som sørgede for al medicin blev registreret og udleveret via teknik. Efterfølgende var apoteket vært ved kaffe og brød.

29 deltog i arrangementet

 

Den 11. april 2019 have vi besøg af Holbæks borgmester Christina K. Hansen. Hun som fortalte om sin vej til posten som Danmarks yngste borgmester.

Borgmesterbesøget var kort, men godt.

Borgmesteren gav sig endda tid til at give hånd til alle.

62 medlemmer deltog.

 

Den 24. maj var vi på den årlige forårsudflugt. Det var en bustur, som gik til Lyngby, hvor vi gik ombord i turbåden som sejlede os rundt på Lyngby sø.

Herefter kørte vi til Bakken hvor en god frokost ventede os på restaurant Bræddehytten.

43  medlemmer deltog i forårsudflugten

 

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

 

Lokalhistorisk Forening deltog den 1. september i Det store Theselskab i museumsgården her i Holbæk. En god og hyggelig dag, med godt vejr og god musik, hvor vi fik lejlighed til at hilse på mange mennesker.

 

Efterårssæsonen indeholdt 4 nye arrangementer.

                                                                                                                                          .

Vi startede op den 12. september hvor vi sammen med Johnny Petersen kom på en kort gåtur rundt i kvarteret omkring Kastanjevej.

Johnny fortalte her om sin barndom og opvækst i kvarteret samt kom ind på de forandringer der er sket igennem årene.

Bagefter nød vi en god kaffe her i kantinen, hvor deltagerne kunne stille uddybende spørgsmål

Her deltog 37 medemmer.

 

Den 10. oktober – det var så her at nogle fra bestyrelsen fortalte om deres opvækst og deres oplevelser i Holbæk igennem årene - i ping-pong - med aftenens deltagere.

Det havde vi bestyrelsen glædet os meget til – og vi håber at I syntes det var morsomt .

Der deltog 54 medlemmer.

 

Den 14. november hørte vi om naturpark Åmosen, hvor Charlie Christensen fortalte

om Åmosens historie og om de mange spændende ting der er fundet.

Ting som er fundet ved de omfattende tørvegravning der er sket igennem tiderne, på grund af mosens konserverende egenskaber.

43 medlemmer deltog

 

Den 12. december var der juleafslutning, det er altid en god aften med feststemte mennesker, julebuffet,  julepyntede borde  og julesange.  Lone Hansen fra Tuse Næs salonorkester underholdt med dejlig julemusik og Lise læste julehistorien.

48 medlemmer deltog.

 

Igen i år har en del af bestyrelsen stillet sig til rådighed ved lægernes vaccinationsservice, som sørger for den offentlige influenza vaccination.

Der er  her indtjent  et godt beløb til foreningen.

Tak til jer fra bestyrelsen, der yder en stor indsats på området.

 

Foreningen har en hjemmeside. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk

Jer, der har en computer, kan her se foreningens program, vedtægter og bestyrelsens sammensætning. 

Foreningens webmaster er Erik Aabech.

 

Vi ser gerne at mail benyttes ved tilmelding. Der er i foreningen tilmelding til hvert møde, det gør vi af hensyn til bestilling af servering fra køkkenet.

 

 

Medlemsstatus.
 

Foreningen havde ved udgangen af 2019 - 108 medlemmer. Det er en medlemsfremgang på 2 medlemmer i 2019

                                                                                                                                   

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 47 i foreningens arrangementer, det er 43,5 % af foreningens medlemmer.

 

Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet

som I kan lægge jeres forslag i.

Når vi planlægger programmerne, prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag.

 

Så er der nogle ting vi har tænkt på, og som I måske har hørt før her i foreningen.

 

- er der nogle i foreningen her som kunne/ville fortælle om et lokalhistorisk emne til en mødeaften.?

 

- er der nogen  i foreningen  der vil skrive en artikel om et lokalhistorisk emne, som kan udsendes sammen med  vores program.?

 

Hvis der er nogen der fatter interesse for disse forslag, så sig det til en fra bestyrelsen.

 

Lokalhistorisk Foreningen i Holbæk blev stiftet den 21. november 1978 , og har haft sin 41. års fødselsdag her i 2019.

 

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år: 

Ulla Prinds – kasserer – som i år har 25 år jubilæum som kasserer i foreningen Det er det 25 regnskab som Ulla afleverer her i dag.

Lise Aabech – sekretær – Susan Jadegård og Kaj Henningsen – bestyrelsesmedlemmer.

Undertegnede Grethe Colberg Nielsen som formand.

Som suppleanter Ole Lynge Madsen og Ove Due Andersen. og som revisorsuppleant John Pedersen

 

Som revisorer har vi  Inge Jensen - og Else Maarfelt. Else Maarfelt som vi desværre mistede her i 2019.

Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig.         


Æret være Elses minde.

 

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer der kommer til arrangementerne, det er altid en stor glæde at se jeres glade smil og mærke jeres opbakning.

 

Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.

Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.

Tak til Ulla Prinds for 25 års regnskabsføring.

Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.

Også tak til vores ægtefæller som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

 

Grethe Colberg Nielsen