1.

Foreningens navn er: ”Lokalhistorisk forening Holbæk”.

 

2.

Foreningens formål er, gennem indsamling og formidling af oplysninger, at vække og stimulere interessen for Holbæk og omegns historie. Der kan søges samarbejde med Lokalhistorisk arkiv for Holbæk kommune, Museet for Holbæk og Omegn og Holbæk Bibliotek.

 

3.

Enhver kan ved henvendelse til bestyrelsen optages som medlem af foreningen.

 

4.

Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt inden en måned efter opkrævningen er udsendt, kan bestyrelsen ophæve vedkommendes medlemskab.

 

5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.  

Medlemmerne indkaldes ved annonce i Venstrebladet med mindst 14 dages varsel.   

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
3. Kassererens fremlæggelse af  det  reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer.

7. Eventuelt.

6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at den har modtaget begæring herom.

 

7.

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

8.

Alle almindelige spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved stemmeflertal. Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingens afgørelse føres til protokols. Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

 

 

 

9.

Hvis et forslag om foreningens nedlæggelse eller ændring af vedtægterne finder tilslutning på en generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 5 uger derefter.

Forslaget kan her vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

10.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling dog således at  formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem  vælges i ulige år.
2 suppleanter vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.

 

11.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved indgåelse af retsligt forpligtende aftaler, tegnes foreningen af bestyrelsen i forening. Bestyrelsens referater føres til protokols.
For de af foreningen indgåede aftaler hæfter foreningen med sin formue, mens de enkelte medlemmer ikke på nogen måde hæfter personligt.
 

 

12.

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg.

 

 

13.

Foreningens regnskab er kalenderåret. Foreningens midler indsættes på postgiro eller bankkonto.

 

14.

Til at revidere regnskabet vælger generalforsamlingen 2 revisorer, der afgår på skift. Genvalg  kan finde sted. Der vælges hvert  år een  revisorsuppleant.

Revisorerne kan ved uanmeldt kasseeftersyn sikre sig, at regnskabet og kassebeholdningen er i orden.

 

15.

I tilfælde af foreningens opløsning, overgår dens midler og samlinger til: historisk, kulturhistorisk, museal eller anden kulturel virksomhed i Holbæk kommune.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. januar 1994, den 9. februar 2006 og den 11. februar 2010. 


Vedtægten i PDF-fil til udprint